درباره ی ما (قدیمی)

پایگاه حمایت از بدنسازان در نظر دارد برای شناختن بدنسازان به علاقه مندان این رشته کلیپ ها، عکس ها ، تمرینات، طرز زندگی قهرمانان و... را معرفی کند.