وب سایت جدید : پایگاه آموزش بدنسازی فلکس آنلاین به آدرس FlexOnlne.iR

معرفی سیستم تمرینی ((سوپر ست))

معرفی سیستم تمرینی ((سوپر ست))

بدنسازان « ورزیده » و « پیشرفته » اغلب فشار تمرینی خود را به کمک این سیستم افزایش می دهند. استفاده از این سیستم در زمان نزدیکی فصل مسابقات رواج بسیاری پیدا می کند البته در زمان « حجم » نیز این سیستم کاربرد فراوانی دارد.